КОИ СМЕ НИЕ

Великобритания
Шарлот Хийли – Почетен председател на Сдружение ЗОВ и Директор на Британската организация ZOV UK – работи в организацията от 10 години, изпълнителен директор на британската благотворителна организация, експерт по маркетинг и финанси. Обучител по управление на проекти и неправителствени организации, магистър по бизнес и управление.

БЪЛГАРИЯ
Екипът на Сдружение ЗОВ включва 13 специалисти: 3 социални работници, 2 социални педагози, 3 психолози, 2 педагози и 2 стажанти – студенти, социални педагози. Важна част от екипа са и 65 доброволци – студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Катерина Златкова-Дончева – Председател на УС на Сдружение ЗОВ – –  бакалавър по „Социални дейности”, СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по „Туризъм”, магистър по „Управление на образованието”, доктор по „Теория на възпитанието и дидактика” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, международен сертификат Council of Europe Level B2.
От 2010 година до сега тя е член на Местната комисия за закрила на детето към Община Горна Оряховица, от 2012 – член на Обществения съвет за социални услуги към Община Горна Оряховица, а от 2015 година – член на Областния координационен механизъм по деинституционализация за област Велико Търново. В периода 2015 – 2016 година тя е част от екипа на Областния съвет по изготвяне на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 година за област Велико Търново. В периода 2011-2015 година Катерина Златкова-Дончева е общински съветник в Община Горна Оряховица и член на постоянната комисия „Социални дейности и здравеопазване”, като в този период тя участва активно в развитието на социалните услуги в Горна Оряховица. През 2013 година тя е един от първите в страната сертифицирани лидери по програмата „Международна награда за млади хора на Херцога на Единбург”. От 11 години Катерина Златкова-Дончева се занимава активно с практически обучения и подготовка на студенти – от 2006 година насам тя е реализирала практически обучения на над 400 чуждестранни студенти, организирани от Студентските организации на 5 университета във Великобритания – Oxford University; Imperial college, London; Birmingham University, University of Bath , Lancaster University.

Десислава Попова – психолог и логопед
Образование:
„Психология” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
„Социална психология” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
„Артистични психо-социални практики” – НБУ, гр. София
„Специална педагогика – логопедия” – Тракийски университет, гр. Стара Загора
 
Преминала множество допълнителни обучителни курсове, свързани с работата с деца, родители и специалисти – Обучител на обучители, приемни семейства, осиновители; Диагностика на деца и възрастни; Работа с деца със специални образователни потребности; Работа с доброволци; Работа с приказки и арттерапевтични подходи.

Работа и опит:
Има 10-годишен опит в работата с деца – индивидуална и групова; работата със семейства – със затруднения при отглеждането на децата, приемни семейства, осиновители; подготовката на специалисти за работа с деца и семейства. Водещ на редица обучения тренинги за родители и специалисти.

Наталия Петкова – член на УС на Сдружение ЗОВ
Социална педагогика – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
Финанси и банково дело – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

7-годишен опит в социалната сфера като социален работник и възпитател, а от 2015 г. е управител на Кризисния център за деца, жертви на трафик и насилие, с. Балван. Координатор на над 15 проекта със социална и образователна насоченост.

Мая Божкова – член на Сдружение ЗОВ, социален работник
Социални дейности, Здравно-осигурителни системи – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

Преминала множество допълнителни обучителни курсове, свързани с работата с деца в риск, обучител и супервизор на доброволци от 2008 година насам; обучител на професионалисти, работещи с деца и младежи, настанени в ЦНСТ, ЦНСТДМУИ, ЦНСТВХУИ; участник в работни групи по изготвяне на Общински стратегии за интеграция на хората с увреждания и Общинска стратегия за закрила на детето.

Има 11 годишен опит като социален работник – подпомагане социалната интеграция и професионалната реализация на младите хора в неравностойно социално положен, (деца и младежи, настанени в институции,етническите малцинства); превенция на изоставянето, реинтеграция в семейна среда, приемна грижа. От 2009 година до момента е управител на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-гр. Велико Търново. От 2015 година е и управител на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост.

Доброволци
65 доброволци активно се включват в програмите на Сдружение ЗОВ. Те са студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и са от различни специалности и курс на обучение, но преобладават от специалностите „Социална педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Психология“ и „Социални дейности“. Всички са преминали базово обучение за работа с деца в риск, а опитът, който придобиват в практически план, е свързан не само с развитието им в социалната сфера, но и по отношение придобиването на социален опит чрез формите на неформалното учене и активност. В периода 2014-2016 г. 100 доброволци са се включили в инициативите на ЗОВ, 20 от които са започнали работа в системата за закрила на детето в региона.

“Детето, на което съм ментор, ме кара да се чувствам толкова щастлива, полезна и пълна с позитивни емоции. Времето, прекарано с него, е изключително полезно и пълно с позитивни емоции и аз осъзнах, че малките неща са най-ценни в този живот.” Надя, ментор.

“Аз искам да бъда полезен на детето, с което работя, искам да му дам съвети, които биха му помогнали в бъдеще, искам да го накарам да се чувства значим човек за някого и да вярва, че може да разчита на мен като приятел” Георги, ментор.