ОБЩНОСТНА ПОДКРЕПА

В структурата и във функционирането на Мобилния център освен доброволци се включват и голям брой специалисти, които работят в системата за закрила на детето в област Велико Търново. Сдружение ЗОВ стимулира паралелно както млади специалисти и току-що завършили студенти, така и висококвалифицирани експерти, осигурявайки не само високо качество на услугата, но и възможност за развитие и допълнителни източници на доходи за работещите специалисти в социални услуги и институции. Този факт има важно значение с оглед ниските доходи в бранша, което често създава пречки при задържането на добрите експерти в системата. Мобилният център не само подкрепя рисковата група деца, но и специалистите, работещи с тях, като важно условие за подобряване качеството на грижа и закрила на децата в региона.
Иновативната социална услуга играе ролята и на свързващо звено между доставчиците на други социални услуги и обучаващите институции, подготвящи кадри за системата (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”), като създава възможност за интензивна практика и подготовка на бъдещите специалисти, тъй като голяма част от студентите доброволци след своето дипломиране започват работа в социални услуги и институции в област Велико Търново и най-вече в Община Велико Търново, която е най-значимият партньор на Сдружение ЗОВ. Над 20 специалисти, които работят в различни услуги в община Велико Търново, са започнали своя професионален път и са преминали през програмите на Сдружение ЗОВ и Мобилния център още като студенти, като един от тях понастоящем е и управител на социална услуга. В контекста на тези факти иновативната услуга играе значима роля в обезпечаването на висококвалифицирани кадри в системата на местно равнище.

“I feel so supported and this makes my work better, thank you for your help!” Teacher from Gorna Family centre.

“The Municipality and all homes accept ZOV not as a separate organisation but as part of our team.  They are always consistent, great and provide much needed help we haven’t received from any other organisation. ZOV is always supporting the kids and their needs! They are the best partner of all children’s services in Veliko Tarnovo, when there is a problem, ZOV is there to help. Thank you so much!” Rositsa Dimitrova, Head of Social services Department in Veliko Turnovo Municipality