ПРИОБЩАВАНЕТО КАТО КЛЮЧ

Резултатите от програмата показват, че приложеният иновативен модел и цялостната концепция на „менторството” като подход има място в системата за закрила на детето, защото включват ориентиране към ресурсите и силните страни както на рисковите групи деца, така и на местната общност. Структурираната доброволческа индивидуална подкрепа е най-отличителната характеристика, която определя модела в неговия иновативен контекст. Наличието на системност и последователност на оказваната индивидуална подкрепа, което показва ефективност, доказва, че приложеният модел има място в системата за закрила на детето и се идентифицира от специалистите, работещи в нея.
Резултатите показват, че местните общности освен с материални ресурси разполагат и с човешки – доброволци и граждани, които са мотивирани да дарят своята подкрепа на децата в риск и да съдействат на системата от социални услуги за деца в риск. Нарастващата потребност от повече услуги за подкрепа на рискови групи деца, както и политиките за стимулиране на по-активна гражданска позиция и непосредствено участие в обществения живот, създава перспективи за бъдещо развитие на доброволчеството като спомагателен подход в процеса на закрила и повишаване на благосъстоянието на децата. В този смисъл програмата е и целесъобразна, доколкото включва активно местната общност в процеса на подкрепа, активирайки гражданското общество и ангажираност към проблемите на рискови и уязвими групи хора.

“In the last 10 years, you managed to preserve the belief in our staff and children’s hearts that GOOD exists and is around us. Thank you for believing in us and our mission, and for always supporting us and the children. We hope that our great partnership and collaboration continues.”Mayor of Veliko Tarnovo Municipality Daniel Pano

“We are really happy and grateful for sessions and support given by ZOV. Nobody else supports us or wants to help, but what you are doing is priceless and we can see first hand the results. It’s amazing, thank you! I hope this initiative will continue in the future and will mean more people come to work with our children!” Megi, Director of Family Centre for Disabled Children

“ZOV is our greatest support, your help is so important to us and the children.  They live very isolated lives and people working with the children are like a present to them. We highly appreciate your support”Pavlina Balakova from one of the Residential Family Centres at Gorna Oryahovitsa

“I see raised motivation to study with the children, thank you for all the time you give to our children as there is nobody to help them at education when they come back from school” Marika Kostadinova, a teacher at Family centre 3