Нашето въздействие

Since ZOV began its work in Bulgaria, we have had a very real and life-changing impact for hundreds of children we have supported. The ZOV centres, homes and services are proven to have improved vulnerable children’s self-esteem, communication skills, independence and future prospects.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

  • От 2009 г. насам 85% от децата и младежите, с които Сдружение ЗОВ работи, са продължили своето образование във ВУЗ или са си намерили работа. Преди това само 20% от младежите проявяват интерес към висшето образование.
  • През 2016 г. 100% от децата, напуснали резидентни услуги, с които ЗОВ работи, са продължили своето образование в университет или са започнали работа.
  • Индивидуалната менторска програма на организацията се реализира на база проведено изследване върху ефекта от този иновативен подход, което доказва значимия ефект от целенасочената и организирана индивидуална подкрепа по посока развиване на социални умения сред рисковата група деца. Изследването е направено от представител на Сдружение ЗОВ и развито в докторска дисертация. Изведените резултати създават предпоставки да се допусне, че позитивният емоционален опит и изграждането на доверителна връзка с човек от общността (доброволец), който да компенсира липсата на значим възрастен, може да повлияе върху тревожността и агресивността в личностен и поведенчески план на деца в риск, отглеждани извън семейна среда, и да създаде позитивен външен стимул за самоидентификация и самооценка, което има пряк ефект при изграждането на социалните им умения, умения за общуване, самостоятелност и адекватна самооценка. Анализът на резултатите от изследването показват една тенденция, при която при целенасочено, организирано, последователно и системно взаимодействие с подчертан индивидуален и неформален характер е възможно да се подобри социалното функциониране в общността на децата в риск, отглеждани извън семейна среда. Направеното изследване установи, че намаляването на агресивните прояви и тревожността сред рисковата група деца е в пряка зависимост от продължителността на целенасоченото индивидуално взаимодействие с неформален характер, което има значим и траен ефект за снижаване агресивността и повишаване на независимостта и самостоятелността като личностни и поведенчески особености при рисковата група деца. Индивидуалните ментори доброволци са придобили функцията на значимия за децата човек, който да компенсира липсата на надеждно базисно доверие и да създаде възможност детето да придобие позитивен социален и емоционален опит, да подобри уменията си за общуване, самооценката, увереността и самостоятелността си.
  • През 2016 г. Сдружение ЗОВ беше отличено от Министерството на труда и социалната политика за иновативна менторска програма която подкрепя деца в риск и лишени от родителски грижи, настанени в 5 от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи към Община Велико Търново и Кризисен център за деца, жертва на трафик или жертви на насилие, с. Балван. Организацията получи отличието в категорията “Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги” от Годишната Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

Ние също успяхме да постигнем:

  • Повишаване на квалификацията и ключовите умения сред рисковата група деца и младежи
  • Практически опит и придобиване на трудови навици сред младежите, напускащи резидентни услуги
  • Подобряване на емоционалния и психосоциален климат, обща физическа активност, креативност и творческа активност сред децата
  • Първата организация, доставчик на Международната награда на Херцога на Единбург

”Не го осъзнавах преди, но когато излязох от Дома и се сблъсках с реалния живот, аз наистина оцених подкрепата ви и колко важно е човек да има приятели като вас! Аз никога нямаше да съм същият без вашата подкрепа, без опита, който придобих във всички дейности” Митко, 19г.