Подкрепа на резидентни услуги

В края на 2009 година се приема Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, изготвена в съответствие с Насоките за алтернативната грижа за деца, приети от Комитета за правата на детето и одобрени от Общото събрание на ООН от 2010 година. Деинституционализацията не се ограничава само до извеждане на децата от институциите, а е процес на предотвратяване на изоставянето и създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в социума, което предполага активно включване на общността в целия процес. В контекста на Стратегията се реализират поредица от национални програми и проекти, насочени към осъществяването на основните и приоритети и политики, свързани с процеса на деинституционализация. Анализът на тези програми показва, че те са насочени изцяло към изграждането на административните, материални и структурни основи на алтернативната система за грижа, а включването на общността и гражданският сектор е по-второстепенна задача, макар че съществуват множество практики за участие на неправителствени организации в проектите и в процеса на изграждане новата система за оказване на социална подкрепа на детето. Това явление е предпоставка за непълен и частичен подход при преодоляването на риска, тъй като не се включват всички фактори, оказващи влияние върху пълноценното развитие и социално функциониране на децата, които се отглеждат извън семейството, а ролята на средата и местната общност се подценява.
Спецификата на децата от рисковата група произтича както от особеностите на техния социален статус, така и от дефицитите, проявяващи се в цялостното им психическо и физическо развитие, породени от социалната ситуация, в която се намират. Основните им характеристики са: висока степен на фрустрация и агресивност, емоционална лабилност, ниска социална компетентност, липса на усвоени просоциални поведенчески модели. Може да се обобщи, че особеностите на тази рискова група деца предполагат сериозен, целенасочен и специфичен подход на работа, който да създава възможности за подпомагане на институцията или резидентната услуга, в която са настанени, за преодоляване на дефицити и развиване на такива способности и умения на децата, за които местната общност има ресурси. Участието на микросоциума и мотивирането му за включване в процеса на социална адаптация и функциониране на тази рискова група деца е подход, който има своите добри практики в международен план, а чрез настоящите програми на Сдружение ЗОВ намира своето приложение и в България.

Подкрепа за резидентни услуги:

 • Обучения за специалисти и работещи в резидентни услуги
 • Осигуряване на доброволческа подкрепа за подобряване на социалния опит на децата
 • Възможности за отдих: осигуряване на екскурзии, посещения на културни забележителности и възможности за летен отдих на деца, настанени в резидентни услуги
 • Организиране на тематични тържества – коледни, великденски и др.
 • Осигуряване на коледни подаръци (ежегодно за 80-100 деца)
 • Удовлетворяване на потребностите на децата и резидентните услуги от битов характер – дарения, осигуряване на интернет и кабелна телевизия (в ЦНСТДМ 1 и ЦНСТДМ 2 на ул. „Цветарска” 14)
 • Осигуряване на индивидуално внимание и подкрепа на децата
 • Практическа подготовка на студенти доброволци от менторските програми, бъдещи специалисти социални педагози, социални работници и психолози.
 • Създаване на връзка и подкрепяща мрежа между елементите в системата за закрила на детето на местно равнище – подкрепа на деца в риск, подкрепа на специалисти, подготовка и подкрепа при реализацията на студенти – бъдещи специалисти, създавайки устойчива връзка между отделните елементи в системата.
 • Подкрепа на млади специалисти от социалната сфера за професионална реализация
 • В структурата и във функционирането на Мобилния център освен доброволци се включват и голям брой специалисти, които работят в системата за закрила на детето в област Велико Търново. Сдружение ЗОВ стимулира паралелно както млади специалисти и току-що завършили студенти, така и висококвалифицирани експерти, осигурявайки не само високо качество на услугата, но и възможност за развитие и допълнителни източници на доходи за работещите специалисти в социални услуги и институции. Този факт има важно значение с оглед ниските доходи в бранша, което често създава пречки при задържането на добрите експерти в системата. Мобилният център не само подкрепя рисковата група деца, но и специалистите, работещи с тях, като важно условие за подобряване качеството на грижа и закрила на децата в региона.
 • Иновативната социална услуга играе ролята и на свързващо звено между доставчиците на други социални услуги и обучаващите институции, подготвящи кадри за системата (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”), като създава възможност за интензивна практика и подготовка на бъдещите специалисти, тъй като голяма част от студентите доброволци след своето дипломиране започват работа в социални услуги и институции в област Велико Търново и най-вече в Община Велико Търново, която е най-значимият партньор на Сдружение ЗОВ.

Резултати:

 • Организирани, финансирани и проведени 45 екскурзии за над 180 деца в риск от Великотърновска област за периода 2009 – 2016 година. Само през 2016 година са реализирани 15 екскурзии и лагери за 150 деца в риск в областта – 5 еднодневни, 3 двудневни, 7 едноседмични.
 • Подобрено междуинституционално сътрудничество в системата за закрила на детето в област Велико
 • Търново, повишен капацитет за развитие на социалната инфраструктура в региона.
 • Над 20 специалисти, които работят в различни услуги в община Велико Търново, са започнали своя професионален път и са преминали през програмите на Сдружение ЗОВ и Мобилния център още като студенти, като един от тях понастоящем е и управител на социална услуга. Заради това иновативната услуга играе значима роля в обезпечаването на висококвалифицирани кадри в системата на местно равнище.

 • Най-значимата добавена стойност в контекста на социалното въздействие от дейностите на иновативната услуга е разработената система за ефективно сътрудничество с всички заинтересовани страни и участници в процеса на закрила и подкрепа на рискови групи деца и разпознаваемостта на Сдружение ЗОВ като активен партньор и участник в осъществяването на грижата и защитата на деца в риск от региона.
С.: С е 11-годишно момиче с интелектуални затруднения и нарушена моторика. С подкрепата на специалистите от ЗОВ, Дневен център за деца с увреждания (Г. Оряховица) и ЦНСТДМ с увреждания тя подобри своята фина моторика и адаптивни способности.

“Екипът и децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 2 и 3 и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Велико Търново, най-искрено Ви благодарят за осигурената подкрепа, която дарява нашите деца с хиляди щастливи мигове” М. Кюркчиева-Енчева, управител на ЦНСТДМ 2 и 3 и ЦНСТДМУ 1, гр. Велико Търново