ПРОЕКТИ

Проектите, които реализира Сдружение ЗОВ в социални и резидентни услуги на територията на Великотърновска област, са обект на мониторинг и оценка ежегодно и се базират на потребностите на целевата група. Ние вярваме в гъвкавостта и иновативни подходи, които отговарят на променящата се реалност и нужди на системата за закрила на детето и децата в риск.

1. Клуб за деца със специални нужди – се реализира в Дневния център за деца с увреждания, гр. Горна Оряхивица, и два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) – гр. Горна Оряховица и гр. Велико Търново. от децата в него 28 са без родителска подкрепа.
Той включва:

– Арттерапевтични дейности – ежеседмично
– Базови умения за самостоятелност и придобиване на житейски умения – ежеседмично
– Музикотерапия
– Групова работа и развиване на невербалната комуникация

2. Детски клуб – се осъществява в четири Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – ЦНСТДМ 1 и ЦНСТДМ 2 на ул. „Цветарска” 14, гр. Велико Търново; ЦНСТДМ 2 ул. „Иларион Драгостинов” 3А, вх. Б, гр. Велико Търново, и ЦНСТДМ 3, ул. „Колоня товар” 14, гр. Велико Търново, и ЦНСТ и Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие, с. Балван. Той включва следните дейности:

  • Неформални клубове по интереси, осмислящи свободното време на децата със следните ежеседмични дейности:
  • Уроци по английски език
  • Уроци по пеене и танци – български фолклор и фоклорна група на децата, участваща в различни фестивали и конкурси
  • Спорт – футбол, фигурно пързаляне, баскетбол
  • Артклуб – рисуване, работа с природни материали, изработване на нестандартни парцалени кукли, работа с мъниста (развитие на въображение, фина моторика, концентрация)
  • групови занятия за развиване на социални умения (общуване, работа в екип) и когнитивни умения (памет, мислене, концентрация, внимание)
  • готварски клуб
  • театрален клуб

3. Менторски проект и проект за повишаване перспективите за образование и развитие на деца в риск
– проектът се реализира в 9 фази: октомври 2008 – май 2009 г.; октомври 2009 – май 2010 г.; октомври 2010 – май 2011 г., октомври 2011 – май 2012 г., октомври 2012 – май 2013 г.; октомври 2013 – май 2014 г., октомври 2014 – май 2015 г., октомври 2015 – май 2016 г. и октомври 2016 – май 2017 г. Той е насочен към младежи на възраст 12-18 години, настанени в Дома за деца, лишени от родителска грижа „Христо Смирненски”, с. Балван, през първите 2 фази, а през третата, четвъртата, петата, шестата и седмата бяха включени деца и от ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, В. Търново, и ЦНСТ за деца в риск. От 2015 година целевата група от ДДЛРГ „Христо Смирненски”, с. Балван, беше изведена и настанена в ЦНСТДМ без увреждания поради закриване на Дома и проектът продължи да работи със същите деца и младежи, настанени в новите резидентни услуги. През 2016 г. ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново, беше закрит и проектът продължи да работи със същите деца, настанени в двете ЦНСТДМ, чийто капацитет бе увеличен (от 8 на 15). Броят на децата, включили се в проекта през 2016 г., е 30. Толкова е и броят на менторите, провеждащи индивидуални срещи с тях, като ЗОВ финансира и подкрепя 10 деца и 10 ментори. Менторите помагат на децата в решаване на различни трудности и казуси от техния живот – преодоляване на поведенчески проблеми, агресивни прояви, трудности в училище, проблеми в общуването и т.н. Идеята е да бъде компенсиран донякъде родителският дефицит и да се създаде възможност за натрупване на социални контакти извън институцията с младежи на сходна възраст, което ще доведе до повишаване на социалните им умения.

Дейностите включват:
– изготвяне на програма и разработване на обучителни модули за ментори.
– провеждане на обучение на ментори
– мониторинг и супервизия на ментори
– индивидуални седмични срещи
– дейности със забавен характер – кънки, екскурзии
– Проектът се финансира от Асоциация Oxford Aid to the Balkans (OXAB) и Асоциация ZOV UK

Проект „Повишаване перспективите за образование и професионална реализация на децата и младежите от 4 ЦНСТДМ без увреждания, В. Търново и Кризисен център с. Балван – целева група 50 деца
Основна цел на проекта е превенция на социалното изключване на младежи, напускащи резидентна грижа, и такива, на които им предстои напускане. Повишаването на квалификацията, превенцията на изоставането и отпадането от училище, развиването на социални умения и засилването на мотивацията за образователно включване и професионално развитие са основните акценти, заложени в общата цел на проекта.

Дейностите включват :

– Придобиване на битови и хигиенни умения и умения за самостоятелност
– Летни стажове за 8 младежи, напускащи и на които им предстои напускане на резидентни услуги – ЦНСТ
– Образователен клуб – помощ в домашната самоподготовка на децата, индивидуална подкрепа от 50 доброволци и стажанти за деца с проблеми с успеваемостта в училище.

Основният фокус през 2016 година е насочен към повишаване образователното ниво и мотивация на децата от 4 ЦНСТ, В. Търново, и Кризисния център в с. Балван. Беше създадена ежеседмична безплатна занималня за децата, в която специалисти и студенти доброволци помагат индивидуално на децата в домашната им самоподготовка. Други акценти са: придобиване на социални и когнитивни умения, преодоляване на образователни дефицити и повишаване на мотивацията за образователно включване.

Link one Линк 1
http://www.borbabg.com/2010/07/14/%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B3-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86/

Link Two Линк 2
https://www.fibank.bg/bg/fond-sotsialna-otgovornost-na-pib-shte-finansira-6-proekta-za-detsa-lisheni-ot-roditelski-griji/page/782/item/300
Link Three Линк 3
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/po-dobyr-start-za-deca-bez-roditeli-predvizhda-proekt-536036

Доброволческата подкрепа, която проектът получава, е много голям успех за начинанието и постигна повече резултати от очакваното – добро взаимодействие, дух на партньорство между всички заинтересовани страни и създадени много нови познанства и приятелства, социални контакти между децата в риск и студенти от ВТУ. Това косвено доведе и до друг позитивен ефект – повишаване на самочувствието на децата и увереност за собственото им бъдеще. Те придобиха умения за общуване и свикнаха да работят в екип. Резултатите потвърждават успеха на инициативата – понастоящем 6 младежи, напуснали институции и резидентна грижа, които са участвали в проекта през последните години, продължават своето образование във ВУЗ и продължават да са част от инициативата като доброволци. Съществен успех постигнахме и по отношение подобряване на взаимоотношенията между институции в системата за грижи за детето, пряко и косвено свързани с професионалната и личностна реализация на децата между социални услуги, неправителствен сектор, община, университет, медии, общество, бизнес, млади хора.

Основният фокус през 2017 г. ще бъде отново насочен към повишаване на образователното ниво и мотивацията на децата от ЦНСТ, Кризисния център в с. Балван и с установяването на ежеседмична индивидуализирана образователна и социална подкрепа на децата.

4. Обучения за специалисти – жегодни тематични обучения за специалисти и работещи в системата за закрила на детето. Ежегодни обучения за доброволци.

5. Отдих и екскурзии : осигуряване на ежегодни еднодневни и двудневни екскурзии и летен отдих.

6. Стипендиантска програма – за младежи, напуснали резидентни услуги и продължили образованието си във ВУЗ. В програмата до момента са се включили 6 студенти, учащи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, напуснали бившия ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” и настоящи ЦНСТДМ. Освен осигуряване на ежемесечна стипендия за всеки младеж в рамките на учебната година програмата осигурява постоянна подкрепа от специалисти на учащите и същевременно подготвя кандидат-студенти за следващата учебна година, подпомагайки ги в подготовката за предстоящите кандидатстудентски изпити.