Превенция на формалната грижа

Подкрепата, която Сдружение ЗОВ оказва на резидентните услуги и услугите за деца с увреждания, има превантивен ефект по отношение на превенцията от попадане в специализирани институции и формална грижа за пълнолетни лица на младежи, напуснали системата за закрила на детето. Организацията има активно участие при подкрепата на процеса за деинституционализация, развитие и стратегическо планиране в системата за социална подкрепа и инфраструктура в региона и решаване на проблеми със социален характер.

 • Организация на 3 кръгли маси на тема: „Интеграция на децата със специални образователни потребности в обществото и образователната система” – 21. 07. 2011 г. във Велико Търново; 20.10.2011 г. и 05.12.2012 г. в Горна Оряховица.
 • Участие в конференция „Аз съм от значение – Подкрепа при напускане на грижа“, 21 февруари 2012 г. в София, организирана от SOS детски селища – България, с участието на представители на ДАЗД, АСП, неправителствени организации, общини и социални услуги.
 • Участие с презентация на тема „Игрови и интерактивни техники в обучението” в Национална конференция на тема „Психодрама и игрови техники в обучението”, София, 30.04.2014 г., Академия за гражданско образование.
 • Участие в семинар  „Неформалното образование – възможност за развитие на талантите и способностите на децата и учениците. Развитие на педагогическите кадри.“, София 28 – 30 .11. 2014 г.
 • Участие в Международна конференция „Да работим заедно за прехода от институционална грижа за грижа в общността“, 11-13.02.2015 г., В. Търново, Държавна агенция за закрила на детето.
 • Провеждане на обучителен семинар на тема „Спортът и футболът като възпитателно средство за работа с деца в риск”, 29.05.2015 г.
 • Участие в семинар – годишна среща на Национална мрежа за децата в направление „Образование” на тема политики в образованието на 18-19.06.2015 г., гр. Велико Търново.
 • Участие в кръгла маса на тема „Партньорството – модел на работа в процеса на деинституционализация на деца“, 10.09.2015 г., Велико Търново
 • Участие в експертен форум на тема „Икономически фактори и инструменти за социална интеграция на ромската общност: добри български практики”, 29.07.2015 г.
 • Участие в работна среща на тема „Обсъждане на трудностите, които социалните услуги срещат с включването на децата (деца със специални потребности и деца, настанени в ЦНСТ и ДДЛРГ) в образователната система”, 29.01.2016 г., В. Търново.
 • Участие в работен семинар за обсъждане на проектозакон за училищното и предучилищно образование, организиран от Фондация „Национална мрежа за децата“, 19.02.2015 г., Велико Търново.
 • Участие в работна среща за обсъждане на проектозакон за доброволчеството, Народно събрание, София, 05.12.2014 г.
 • През 2015 г. Сдружение ЗОВ е избрано за член на Областен оперативен екип по планиране на социалните услуги в изготвянето на „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Велико Търново” –септември 2015 г., и „Стратегия за развитие на социалните услуги за област Велико Търново” , публикувани на официалния сайт на Областна администрация, Велико Търново.
  Линк 1 http://www.vt.government.bg/index.php?page=7&subpage=5
 • Участие като гост в експертен семинар – представяне на социалната услуга Мобилен център за работа с деца – обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации в област Велико Търново по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, Регионална агенция за социално подпомагане, В. Търново – 12.02.2015 г.
 • Участие с презентация на тема „Мобилни центрове за работа с деца” в кръгла маса на тема „Партньорството – модел на работа в процеса на деинституционализация на деца“, 10.09.2015 г., организиран от Екип на Областен координационен механизъм по деинституционализация по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, Велико Търново.
 • Участие в Регионална среща дискусия за оценка на процеса на деинституционализация на територията на Северeн Централен район. Проявата се организира от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Областния информационен център (ОИЦ) – Велико Търново, 30.03.2016г.
 • През 2015 година ЗОВ става част от екипа на Областния координационен механизъм по деинституционализация, Област Велико Търново и участва в поредица от срещи и дискусии.

През 2015 г., когато е закрит Домът за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски” в с. Балван, Сдружение ЗОВ оказва подкрепа в процеса на преход между институционална грижа и подкрепа в среда, близка до семейната, като осигурява човешки ресурси.

„Благодаря ви за това, което направихте за децата от Дома в Балван – Вие ни помогнахте в тази трудна ситуация, когато бяхме останали без персонал, в преходния период. За нас ЗОВ е един от най-значимите ни партньори, които отдавна са станали част от нашия екип.” Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, Община Велико Търново

 

Случаят Г: Сдружение ЗОВ работи с Г. от 2009 година, още когато той е дете, настанено в Дом за деца, и учи в Помощно училище. Той участва в различни инциативи на организацията: Клуб за деца, Менторски проект, Проект за повишаване перспективите за реализация и образование на деца в риск, програма за летни стажове. Преди напускане на институцията и под влияние на увереността, която придобива, докато кара своята лятна практика, Г. решава да продължи своето развитие като самостоятелен индивид и отказва да бъде настанен в друга институция за пълнолетни лица. Г. излиза от институцията, записва се като ученик на самостоятелна подготовка в масово училище и за няколко кратки периода пребивава в Наблюдавано жилище, гр. Велико Търново, като си намира работа, а след това и квартира, излизайки от системата за формална грижа. След дълъг период на трудности той завършва своето средно образование и през 2016 година е приет за студент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, в специалност „Социална педагогика.”
 

„Аз съм толкова горд със себе си и изпълних своята мечта да бъда студент. Благодаря Ви, аз никога нямаше да повярвам в себе си, ако не беше екипът на ЗОВ, който не спираше да ме подкрепя!” Г