Самостоятелност и възможности за развитие

В ЗОВ ние се интересуваме от бъдещето на децата, с които работим, поддържаме връзка и оказваме подкрепа на деца и младежи, напуснали резидентните услуги. Ние вярваме в това колко е важна подготовката за независим живот, и затова развиването на умения за самостоятелност е една от ключовите цели на нашата работа. Начините, чрез които това се реализира:

 • Индивидуална образователна менторска програма под формата на извънкласна и неформална дейност, повишаваща мотивацията на детето за включване в образователния процес чрез помощ в домашната самоподготовка на децата и подготовка за матури, изпити; тренинги и групова работа с участието на студенти доброволци; мотивиране и подкрепа при участие в различни конкурси и състезания с образователна насоченост (есета, презентации и др.). Оказване на целенасочена индивидуална подкрепа от страна на менторите (доброволци) към децата за преодоляване на образователни дефицити и повишаване на мотивацията им за учене – веднъж седмично по 2 часа в периода октомври-май за 80 деца.
 • Професионално ориентиране със специалисти психолози и социални работници: тренинги и групова работа за професионално ориентиране; групови посещения в работна среда; осигуряване на летни стажове при работодатели за придобиване на трудови умения (за деца над 16г), квалификационни курсове за деца и младежи в риск, напускащи институции и резидентни услуги.
 • Последваща подкрепа след напускане на ЦНСТДМ – осигуряване на финансова подкрепа за младежи в риск и младежи, напуснали институции, които продължават образованието си във ВУЗ, подкрепа при намирането на работа на младежите, напуснали институция, с цел устойчивост на услугата, подкрепа в образователното развитие и социалното включване на на младите хора, напуснали институции и резидентни услуги.
 • Подкрепа и подготовка за участие и кандидатстване на децата и младежите в национални конкурси и стипендиантски програми, което повишава равния им достъп до образование и възможности за развитие.
 • Професионална подкрепа за деца със специални потребности и с увреждания – приложни изкуства, арттехники, групова работа за развиване на когнитивни умения.

Резултати:

 • Подобрена увереност, самостоятелност и мотивация за развитие и професионална реализация сред рисковата група деца.
 • Повишена мотивация за образователно включване и превенция на изоставането и отпадането от училище сред децата в риск, отглеждани извън семейна среда
 • Подобрени възможности за професионална реализация на трудовия пазар и превенция на младежката безработица сред уязвимите групи чрез квалификационни курсове за деца и младежи в риск, напускащи институции и резидентни услуги.
 • Подкрепени 50 деца за подготовка и участие в образователни конкурси – 35 спечелени индивидуални награди и стипендии от рисковата група деца в конкурса „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас“. Само през 2016 година 11 от 13 участници, подготвени от доброволците и специалистите на Сдружение ЗОВ, са спечелили основна стипендия.
  Линк 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Qs0Qt77P9do
 • Подкрепени 16 деца и младежи, напускащи институции и резидентни услуги, при подготовката на държавни зрелостни изпити и кандидатстване във ВУЗ (за периода 2012-2016 г.), 13 от които са продължили образованието си в университет. Само за 2016 година броят на подкрепените от Мобилния център и приетите студенти е 6 от общо 7 младежи, завършили средно образование и напуснали резидентна услуга.
 • Организирани и проведени 16 коледни тържества за над 200 деца в риск от региона през последните 7 години.
 • Обучени, мотивирани, координирани и включени над 200 доброволци в периода 2009-2016 година.

Случаите К., Е. и Т: Тримата са част от Менторския проект и клуб „Образование” през последните 3 години и са прекарали голяма част от живота си в институции и без родителска подкрепа. Никой не вярваше, че те ще се интегрират в обществото и дори ще продължат обучението си в университет. Благодарение на индивидуалната подкрепа, която те получиха, и тримата продължиха да учат във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. И. записа методика на обучението по физическо възпитание, Е. – философия, а Т. – социална педагогика. В голяма степен ЗОВ им помогна да придобият увереност и желание да се развиват:

„ Благодаря за цялата подкрепа, която ми дадохте през последните няколко години, Вие ме накарахте да повярвам, че и аз мога!“ Е.

Г. е дете на 9 години с множествени увреждания, изоставен от родителите си от малък в институция. Екипът на организацията работи целенасочено с него заедно с екипа на резидентната услуга и Г. може вече да се движи и да се справя по-самостоятелно.

„Благодарение на вашата работа, някои от нашите деца повишиха мотивацията си за учене и възможността за индивидуална подкрепа в образователна насока. За децата е изключително ценна и важна подкрепа, която ние получаваме!” М. К., социален работник от резидентна услуга