КАК НИЕ ПОМАГАМЕ

ИСТОРИЯ
От 2009 година насам Сдружение ЗОВ е подкрепило над 150 деца в риск и е създало възможности за тяхното развитие и жизнена перспектива. От 2014 година организацията участва при формирането и подкрепата на местни политики в процеса на деинституционализация. Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите, реинтеграция в биологичното семейство и превенция на изоставянето, но и се създават нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността. Закриването на специализираните институции е сериозно стъпка напред в системата за закрила на детето в България, но въпреки това новоизградените резидентни услуги (Центрове за настаняване от семеен тип за деца със или без увреждания) все още се сблъскват с някои сходни проблеми, като липса на достатъчно ресурси (финансови и човешки), които адекватно да удовлетворят потребностите на децата, особено по отношение на индивидуализираната грижа. Необходимостта от подкрепа е голяма и ние искаме децата, отглеждани извън семейна среда, да имат достъп до същите възможности както всички останали деца в България.

С КАКВО СМЕ РАЗЛИЧНИ?
ЗОВ предлага дългосрочна и устойчива подкрепа за деца, отглеждани извън семейна среда, предоставяйки различни образователни и социални услуги и проекти през последните 8 години. Ние работим с деца във всеки един етап от тяхното развитие, осъществявайки подходящи дейности за удовлетворяване на техните потребности. Организацията реализира постоянна подкрепа на деца, настанени в резидентни услуги на територията на Великотърновска област, което подпомага тяхното пълноценно личностно развитие и социално функциониране в общността, дори когато те вече са напуснали системата за формална грижа. Услугите, които ЗОВ предоставя, не са фокусирани само в конкретните целеви групи, а оказват въздействие на цялата система за закрила на детето в региона – подкрепа на специалисти, подготовка на бъдещи специалисти, формиране на местни политики, посредничество и взаимодействие между институциите и местната общност.

Сдружение ЗОВ е доставчик на социалната услуга за деца “Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”, лицензирана от Държавна агенция за закрила на детето № 0766 от 01.10.2015г – Заповед РД – 01 – 80/23.09.2015, с удостоверение от Агенция за социално подпомагане № 1186-01. Основните рискови групи деца, с които организацията работи, са деца, лишени от родителска грижа и отглеждани извън семейна среда; деца, жертви на трафик и насилие; деца с увреждания. Основната цел е подобряване пълноценното физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на рисковите групи деца. Иновативният характер на този модел се определя както от реализираните методи и подходи в него, така и от специфичния му мобилен характер.

Услугата осигурява апробирана иновативна методика, създадена от екипа на Сдружение ЗОВ за индивидуализирана подкрепа на деца в риск, лишени от родителски грижи и отглеждани извън семейна среда.

“Вашите проекти и практики са прекрасни, аз не мога да повярвам, че някой успява да реализира всичко това в България, вие сте чудесен пример за това, че нещата може да се случват, ако хората са отдадени!”

“Идеите, които Сдружение ЗОВ реализира, са доказано ефективни. Много са малко институциите в България, които могат да се похвалят с такава подкрепа, и ние виждаме резултатите от всичко това, което правите.”Ц. Банкова, бивш директор на ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”.