Ние помагаме в процеса на подобряване на емоционалното и познавателно развитие, социалното включване, предлагаме последователна и устойчива подкрепа в дългосрочен план на деца, отглеждани извън семейна среда, за тяхната пълноценна подготовка за независим живот след напускане на резидентнaта грижa.

Основни цели: (снимки зад всяка цел). Натиснете върху всяка снимка за повече информация.

ЗОВ вярва, че всяко дете заслужава шанса да има светло бъдеще, да бъде обичано и подкрепено

Важен акцент на нашата работа е отчитането на уникалността и индивидуалните потребности на всяко дете. Чрез осигуряване на разнообразие от различни креативни и образователни програми подкрепяме развиването на таланти и умения у децата, с помощта на които да изградят своята увереност и самостоятелност. ЗОВ продължава да оказва подкрепа на деца дори след напускане на формална грижа, докато придобият независимост.

Ние също вярваме в системата за закрила на детето и подкрепяме овластяването на всички заинтересовани страни – специалисти в социалната сфера, институции и представители на местната власт, управители на резидентни услуги и доброволци, което гарантира устойчивостта и ефективното въздействие на нашата работа.

Нашият отдаден екип е създал устойчиви взаимоотношения с много младежи и бивши потребители на социални услуги и институции от 2009 година насам. Много от тези деца, младежи и доброволци продължават и днес да са част от екипа на ЗОВ.

Услугата в съдържателен аспект включва реализирането на иновативни подходи за работа с деца в риск, отглеждани извън семейна среда, (настанени в резидентни услуги – Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи и Кризисен център). Нашите усилия са насочени към развиване на социални умения, умения за общуване, умения за самостоятелност, към повишаване на мотивацията за образователно включване на децата, превенция на агресивното поведение, възможности за социализация посредством осигуряване на целенасочена организирана доброволческа подкрепа. Услугите в центъра се предоставят под формата на мобилна социалнa работа в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Кризисен център.